Tìm kiếm tài năng thiết kế sáng tạo và mỹ thuật trẻ toàn quốc 2017 (Giải Ba)

Tìm kiếm tài năng thiết kế sáng tạo và mỹ thuật trẻ toàn quốc 2017 (Giải Ba)

Giải Ba

Cuộc thi "Tìm kiếm tài năng thiết kế sáng tạo và mỹ thuật trẻ toàn quốc 2017" 

Do Viện Đại Học Mở Hà Nội - Khoa Tạo dáng Công nghiệp tổ chức

Em LÊ QUANG MINH

Lớp 9, Trường Trung học cơ sở Nam Thành Công, Tp.Hà Nội.

 

Bình luận