PHỤ NỮ HIỆN ĐẠI

PHỤ NỮ HIỆN ĐẠI

Kỹ thuật: họa báo, vẽ, đa chất liệu

Chủ đề: Phụ nữ hiện đại

Tác giả: Lê Minh Phương - 15 tuổi

Bình luận