Đại Dương

Đại Dương

Kỹ thuật: vẽ chì

Chủ đề: Vẽ về Đại Dương

Tác giả: Nguyễn Khôi Nguyên - 10 tuổi 

Bình luận