BIỂU DIỄN XIẾC

BIỂU DIỄN XIẾC

Kỹ thuật: sáp mầu, giấy mầu 

Chủ đề: Biểu diễn xiếc

Tác giả: Nguyễn Hải Nguyên - 7 tuổi

Bình luận